křižer

start   :    křižerjo a zawěsćenjeKřižerjo měli
swoje rukowanske zawěsćenje hnydom přepruwować dać

Kóždy jednotliwy wobdźělnik křižerskeho procesiona
měł priwatnje zawěsćeny byćKřižerjo dyrbja sami zawěsćeni być. Na to skedźbnja Michael Lorenzet wot zawěsćenskeho běrowa Gassenhuber z Mnichowa, zawěsćenskeje agentury za Drježdźansko-Mišnjanske kaž tež za Zhorjelske biskopstwo.
Dotal je so zawěsćenje tak interpretowało, zo je kóždy wobdźělnik křižerskeho procesiona w rukowanskim zawěsćenju (Haftpflichtversicherung) zapřijaty.Tomu pak tak njeje, kaž je so w zašłych tydźenjach zwěsćiło.
Michael Lorenzet praji Katolskemu Posołej: „Jednorje prajene je to kaž na Božej mši. Wšitcy, kotřiž maja wosebitu słužbu, na přikład duchowny, ministranća, organist, lektor abo zwóńk, su zawěsćeni, jeli přez nich někajka škoda nastanje.
Tamni kemšerjo njejsu sobu zawěsćeni. Runje tak je to pola křižerjow. Jenož křižerjo, kotřiž maja wot wosadneho fararja nadawk za wosebitu słužbu, na přikład kantor, nošer swjateho křiža, nošer postawy Zrowastanjeneho a nošerjo chorhojow, su přez cyrkej we wobłuku jeje nadawkow sobu zawěsćeni, tamni křižerjo nic.“
Woni měli sami priwatne rukowanske zawěsćenje (Haftpflichtversicherung) měć, hewak móhło so jim stać, zo maja ze swojim priwatnym swójstwom škodu narunać, skedźbnja Michael Lorenzet, ale hnydom tež změruje: „W najwjace padach je w priwatnym rukowanskim zawěsćenju přiležne jěchanje a kedźbowanje na zwěrjata zapřijate.“
Farar Beno Jakubaš je so srjedu, 27. februara 2013, w Njebjelčicach wospjet tuteje naležnosće dla z wosadnymi křižerskimi kantorami zetkał. Zhromadnje poručeja wšitkim křižerjam, zo bychu swoje zawěsćenja přepruwować dali, hač je za nich přiležne jěchanje a kedźbowanje na zwěrjata zapřijate. Jeli je nimaja, maja kantorojo za radźomne, zo je wotzamknu. Michael Lorenzet praji: „Nichtó je wotzamknyć njedyrbi. Ale jeli so škoda stanje, ma křižer za nju rukować a dyrbi ju potom z priwatnym swójstwom narunać.“ Trochu hinak je to z njezbožowym zawěsćenjom (Unfallversicherung). Michael Lorenzet rozjasni: „Kóždy, kotryž znjezboži, je najprjedy jónu přez swoju chorobnu kasu zawěsćeny a dóstanje lěkowanske kóšty zarunane. Njezbožowe zawěsćenje je za pady inwalidnosće abo samo smjerće. Tajke zawěsćenje ma Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo wotzamknjene, kotrež płaći tež za wšěch křižerjow.“ Přiwšěm na to skedźbnja, zo njejedna so wo žanu wysoku sumu, kotruž by potrjecheny dóstał. „Nichtó njeby z tym trajnje swójbu zastarać móhł.“ Tohodla fachowc na polu zawěsćenja radźi, zo je kóždy křižer zasadnje sam zawěsćeny. Zhorjelske biskopstwo nima tajke zawěsćenje wotzamknjene.
Za wažne pak ma Michael Lorenzet, zo maja po móžnosći wobsedźerjo koni wotpowědne rukowanske zawěsćenje (Tierhalter-Haftpflichtversicherung) za swoje zwěrjata. To drje sej nichtó žadać njemóže. Ale wobsedźer konja dyrbi wot konja načinjenu škodu, kotrejž jěchar zadźěwać njemóže, narunać. Přiwšěm ma so kóžda jednotliwa škoda w zwisku z křižerstwom tak spěšnje kaž móžno na farje přizjewić. Potom so indiwiduelnje pruwuje, kotre wuměnjenja předleža a kotra zawěsćernja ma narunanje škody přewzać.rl

Tekst je z Katolskeho Posoła z 3. měrca 2013.

Strona nasta na iniciatiwu Pětra Zyndy z Noweho Łušča. Dźakuju so za pomoc Katolskeho Posoła, CS active 2002, Witaj a SAEK Budyšin. Wobrazy: Bosćij Handrik a Pětr Rab. Dalši dźak słuša wšěm pomocnikam a rozmołwnym partneram.